Reglerne

Sætningen og ordenes gruppering ...
- kan bruges til at træne rytmen i oplæsningen (god for især to-sprogede)
- indikerer sætningens dele (subjekt - verbal - objekter - præpositions-led/) og underdele (paratagmer og hypotagmer)
(der vises ikke nederdele :-))

Selvom    antallet   af landmænd          falder,
så     
ser  man      det største  fald  
      hos    ung
e landmænd       under    40 år. 

                               ----------------------------

Sætningen og ordklasserne:

Et ord vises efter funktion i sætningen - ikke efter oprindelse (brug morfemdelingens suffiks for oprindelse).

Der     kommer  til     at mangle      50.000 uddannede  mennesker        i  2025,   siger   han.
Der kommer til at mangle 50.000 uddannete=uddannede mennesker i 2025,  siger han. 
(* helt tydeligt bliver det hvis vi skriver 50.000 videreuddannede mennesker)

Demonstranterne      kastede    også            med    opstillede  afspærringer og kegler.
Demonstranterne kastede også med opstillede ª afspærringer & kegler.
(* forklaringen ª nedenfor viser hvordan et verbum i datid bliver til et adjektiv pegende på pluralis)
ª opstillede=opstillede (opstillet-e=opstillede). Endelsen "ede" bliver således både til et suffiks endelsen "e".


Nogen gange fungerer et adjektiv som en præposition og farves derfor violet:
Næste  onsdag          r  vi      i  biografen.                                  (*"Næste" indgår her ikke i subjekt)
Næste onsdag r vi i biografen   (*men indgår derimod i præpositionsled i sætning med omvendt ordstilling)
Næste gang tager vi spørgsmålet op igen(** og "gang" er et såkaldt tids-substantiv, og "op" er refleks til "tager")

… i modsætning til:

Næste folketingsvalg          i  Danmark          skal senest finde sted       i  juni      2019.
Næste folketingsvalg i Danmark skall senest finde sted i juni 2019.
(* Næste er her adjektiv.   NB: sted i kursiv angiver talemåden at finde sted)Og i nogle tilfælde fungerer et adjektiv som en substantiv, og adjektivet farves derfor grønt:
trods af    krav om     coronapass & bordreservationer     for indeservering
HAVDE    mange værtshuse & restauranter    travlt 
genåbningens   første dag
(* Ordet travl eller travlt er et adjektiv, men fungerer i sætningen som substantivet travlhed)

Der bliv=blev ikke spredt smitte 
under den indendørs koncert
(* Ordet indendørs, betydningsdeles: ind-en&dør:s, er et adjektiv, men fungerer i sætningen som stedet i en steds-angivelse/et præpositionsled: inden for dørene)

…. eller et adjektiv farves med grønt suffiks (unge)
Der      kommer    mange unge    til koncerterne.
(* Ordet unge er et adjektiv, men fungerer i sætningen med det skjulte substantiv mennesker)


De enkelte fagforbund        kunne  stemme        frem  til mandag.

De enkelte fagforbund kunne stemme   fremm til mandag.
(* "frem" indgår i et præpositionsled. Det farvelægges derfor som præposition, selvom "frem" egentligt er et adverbium).


Han     
har     job  som  lærer       mange  steder.
Han har jobb som lærer    mange steder.
(* "mange" er pegende på "steder". Det farvelægges som præposition, selvom "mange" er et adjektiv).


Derfor     
mangler  der          ilt          nogle  steder     i Limfjorden.
Derfor mangler der ilt    nogele=nogle steder.
(* "nogle" er pegende på "steder". Det farvelægges som præposition, selvom "mange" er et pronomen).
Ordet "nogel" eksisterer ikke. "Nogle" stammer fra "nogen eller noget", og lighedstegnet indikerer at et "e" er forsvundet ...
… som et "e" forsvinder i saddel->sadler og cykel->cykler =cykeler.

… og      når  algerne          r,
  
 bliver  der      brugt     ilt        til     at nedbryde      dem.
… og når algerne r,  bliver der brugt ilt til at nedbryde dem.
(* "når" peger på fremtiden. Det farvelægges derfor som præposition, selvom "når" egentligt er et adverbium.)
 Ledsætningen er en tids-angivelse til hovedsætningen. 

                              

Finitte verber er i kursiv - men også den refleksive del af et refleksivt verbum , eks. (at bryde sig om):

Han     har  aldrig  brudt  sig  om     fodbold.  
Han har aldrig brydt=brudt sig om fodbold.
(* om er en refleksiv del - brudt sig om )

----------------------------


Ordet og dobbeltkonsonant i enden - hvorfor?
Dobbeltkonsonant i enden enten markerer forbindelsen til ordet grundform, eller/og den giver et hint om forskel på udtale og stavemåde.

Hak  persillen !

Hakk persillen 
(*a udtales
q, det er jo ikke ha(c)k persillen!)


Verbet og de fede vokaler - hvorfor?
Fede vokaler betyde normalt uregelmæssig bøjning - men det kan også betyde at ordet er arvet fra et andet ord ...

I  nat       mødtes    de  igen.  Her     kan  du   se      de bedste  billeder        fra  mødet.
(* Både verbet "at møde" og substantivet  "et møde" er arvet fra præpositionen/adverbiet "mod".) 

                               ----------------------------


Hvorfor vises en rod når roden ikke (længere) eksisterer solo (alene uden præfiks el. sammensætning) ?

Vi lægger to principper til grund - enten at roden eksister uden præfiks/suffiks, eller at præfikset/suffikset er hyppigt forekommende.

Han  fortryder  valget.   Hun     fortrød     valget

(* "tryd" eksisterer ikke som rod, men "for" er jo et almindeligt præpositions-præfiks)

Men  det     vidner  også  om,                   ("vid:n" kommer af "vid", n'et er et sjældent suffiks)
 at  fag
bevægelsen      har  foret
   at mobil
isere    sine  medlemmer  
    og  gør
e  dem            til    en del      af forhandlingerne,
 
siger  han.

(* "væg" eksisterer ikke som verbum uden be, men "be" er jo et almindeligt præfiks)

                               ----------------------------

Udvidet morfemdeling, men samtidig forenklet morfemdeling ved højfrekvente stammer

Ovenstående eksempel med vidner er er et eksempel på meget analytisk morfemdeling som f.eks. nydanskere eller sproginteresserede kan have glæde af.

Omvendt kan det også være hensigtsmæssigt med en forenklet morfemdeling for at få et hyppigt brugt moder-ord/en hyppig stamme til at fremstå tydeligere.
 Nogle      mener  at  systemet      søger       at normalisere borgerne.
Verbet "normalisere" kommer altså fra adjektivet "normal", ….
men adjektivet "normal" egentlig kan morfemdeles normal

                               ----------------------------

Ordet og definitionen af et præfiks - hvorfor vises præpositioner som præfiks?
Det er et valg foretaget fordi det hyppigt forekommer at roden er sjælden uden præpositonen
(rod+rod ville give præfikset forrang).

Den borgerlige anstændighed        tilsiger       en ordentlig  behandling         af  flygtninge. 
(* tilsige er jo noget helt andet end at "sige til" -
fagbegreber bliver tydeligere hvis præpositioner betragtes som præfiks i sammensatte ord)
 

                               ----------------------------

Verbalerne "er, var, bliver"  vises med stort ER eller VR (var) for at vise at objekt=subjekt (omsagnsled til grundled)

Det ER en dejlig dag.                    Det VR=var en dejlig dag.
Det    er     en dejlig  dag.            Det     var      en dejlig  dag.

                               ----------------------------

De refleksive verber og talemåder grupperes og vises i kursiv

Demonstranter  og  politi     stødte sammen       i  London           lørdag aften.
Demonstranter og politi    stødte sammen    i London lørdag aften. 

De     fører      skemaer  og  skriver  alting  ned!
De fører skemaer og skriver alting ned !

Færre  og  og  færre  biler      kører over          for     rødt lys !
Fåere=rre og og ere=rre biler  kører over   for rødt lys
NB! Vi vælger at sige at endelsen for "færre" er "rre" for at vise at "færre" kommer af "få"

                               ----------------------------

Adjektiver med efterfølgende streg (__) eller hvor endelsen er grøn:
Betyder at adjektivet egentlig er del af et hypotagme men mangler substantivet (f.eks. de unge = de unge mennesker).

De unge ER meget flittige             (*adjektivet flittige fungerer som omsagnsled til grundled, ingen ændring) 

Regeringen vill belønne de flittige unge         (*adjektivet unge mangler substantiv, derfor grønt e)

De energiske unge __ cykler meget (*adjektivet unge indeholder skjult substantiv, de unge mennesker/borgere)
De  energiske  unge      cykler  meget.

                               ----------------------------

Suffikset er ? (eksisterer både for substantiver og verber.)

Suffikset :er er mest kendt fra de såkaldte "håndværker-ord" - bager, ejer, murer etc. Det gør et verbum til et substantiv.
Men det optræder også i verber: F.eks. signal
er-e. Vi har valgt også at lade det optræde i f.eks. baser-e, selvom roden egentlig er base (og ikke bas). Det giver et pænere system med :er (Læs: Det forvirrer hvis vi opfinder et suffiks "r" for verber).
Suffikset (:er i verber) vækker desuden genkendelse hos andet-sprogede som har forståelse for europæiske sprog.
Lovforslaget,
   der  netop     
er  sendt     i  høring,     er baseret        et beslutningsforslag
      fra     Dansk Folkeparti.
 

Se evt. filmen om "Suffikshjulet" eller download programmet via Skoleprogrammer.dk

                               ----------------------------

De 'numerale' substantiver  (dusin, snes, sæt, gruppe, bunke, flok, række)

Numerale substantiver er substantiver (ofte i ental) som står foran et andet substantiv (ofte de gamle talord: par, dusin og snes.) Eks.:Et par sko, en række spørgsmål, et sæt regler, en masse mennesker.

EU     indfører       et fælles sæt   regler,
der     skal  gøre      det  lettere  for  medlemslandene  
      at screene      udenlandske investeringer,
 der  eksempelvis     kan    blive        en  trussel  
        for    den nationale sikkerhed.

Ordet sæt(t) farves ikke grønt selvom det egentligt er et substabntiv:  et fælles sætt regler
 (og ordet fælles farves følgeligt til adverbium)

                               ----------------------------

De firkantede parenteser  []

[Europæiske unge(!)]
(!) betyder en grammatisk uklarhed. Ovenfor er en typisk avis-overskrift, hvord "De europæiske unge" er forkortet hvorved tekst-parseren ikke forstår at der egentlig er tale om "De unge mennesker". 

De  europæiske  unge      skal    have       mere viden          om  Europa.
 Derfor     
giver  EU  nu      en gratis togrejse  
    i  Europa          til  15000  ung
e  18-årige. 
De europæiske unge __ skall have mere viden om Europa. 
Derfor giver EU  nu   en gratis togrejse    i Europa    til 15000 unge 18-årige.
Hvorfor tøf tøf ttog  med tt? For at undgå forveksling med verbet "tog".

[et~avis]
(~) betyder manglende overenstemmelse mellem artikel og køn

Hun læste i et gratis avis. 
Pronomier og proprier har grønlig farve - når de indgår i et subjekt eller objekt.

© Uffe Larsen (UL REV) 2019