Kriminell piger        haler  ind       på  drengene    

Kilde: http://www.dr.dk/ligetil/kriminelle-piger-haler-ind-paa-drengene

Færre  unge  fra      udsatte bolig-områder        bliver      kriminelle.
  
  Men  kriminal
iteten      falder  mest      blandt  drengene.
     Der     er  fæ
rre  kriminelle  unge          i    de udsatte bolig-områder  i  Danmark.

  Det     viser       en ny  undersøgelse  
             fra  Center for Boligsocial Udvikling.

Antallet       af  drenge,
som     
ber      kriminalitet,     er  faldet        cirka    30 procent
       i  år
ene      fra  2000  til  2015.
  
  Pige
rnes kriminalitet        er  også  faldet,  men  kun  11  procent.
    Derfor  
udgør      pigernes kriminalitet  
   nu      en stør
re andel     end  tidligere.
    17 procent        af  de  ung
e  kriminelle      er  nu  piger.


Der     er  forskel     på  pigers  og      drenges kriminalitet.

An
e  Glad     er  seniorkonsulent           ved     Center for Boligsocial Udvikling.
    Hun     sig
er,
at  der     er     
forskel  på,
hvilken  type  kriminal
itet  pigerne  og  drengene      ber.
  
 – Når  vi     se
r       på  pigerne,
   så     
ber  de      relativt  hyppigere      butikstyverier,
  hvor  dreng
ene  hyppigere      ber      tyveriindbrud og røveri,
  sig
er   Ane  Glad.
  

Politiet      har  haft  mest  fokus      på  drengene

Henrik  Framvig     er  vice-politiinspektør        i     Nationalt Forebyggelsescenter.
 

 Han     siger,
at  politi
et      har  været  mest  fokuseret  på     at forebygge kriminalitet      blandt drenge,  fordi  der     er      flest kriminelle  drenge.
    Henrik  Framvig     sig
er,
at  politi
et  fremover     vil  være  mere  opmærksomme        på      at forebygge kriminalitet           blandt    unge piger.


Om  undersøgelsen
  
- Center        for  Boligsocial Udvikling  
       har  undersøg
t      
      kriminal
itet      blandt  unge          mellem  16  og  20  år,
   der     bo
r        i    udsatte bolig-områder.
  
-
Undersøgelsen      bygger       på  tal  
       fra  Danmark
s      Statistik      over  antallet     af sigtelser  
           for  
overtrædelser     af straffeloven
             og  lov  om     euforiserende stoffer.
  
- En 
fordel  
         ved     at se          på  sigt
elser       frem      for  domme          er,
  at  mind
re       alvorlig kriminalitet     også     tælles  med.
  
- Tall
ene      stammer fra       i  alt      87  bolig-områder,
   hvor  der     bo
r  17000  unge.

  
-
Undersøgelsen      viser,
   at  der  stad
ig      er     flest kriminelle  drenge     blandt  de  16-20-årige.
   Men      dreng
enes kriminalitet        er  faldet  mest.
   

- I  årene          fra  2000 til  2015     faldt  antallet      af  sigtede  drenge
          med    cirka      30 procent             i    de udsatte områder 
                                        og      32 procent          på  land
splan.

  - Blandt  pigerne          faldt  antallet      af  sigtede        med    11 procent,
    mens  det      på  landsplan          var  24  procent.


© Uffe Larsen (UL REV) 2017